Fedora 17 IBM IM 1.5.2

$ sudo yum install gtk2.i686 libXtst.i686 dejavu-sans-fonts

Advertisements